دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
دروس

نیمسال اول 95-94

» روش های کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازی ( دکتری تخصصی) ادامه...

زهراسادات سعیده زرابادی

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : دانشیار

^