دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

الناز یوسف زاده بری، ، زهرا سادات سعیده زرآبادی, 19 و 20 اسفند ماه 1394 ،سالن همایش های برج میلاد، تهران, سنجش عوامل تاثیرگذار در مکان گزینی فضاهای زیر سطحی با A Graph Method(نمونه موردی : محدوده میدان آزادی), سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری,

الناز یوسف زاده بری، زهرا سادات سعیده زرآبادی, دوشنبه 10 اسفندماه 1394، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه، دانشکده شهید مفتح ،همدان, حفاظت از محدوده های تاریخی در مراکز شهری با گسترش فضاهای زیر سطحی شهری, دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار,

Zahra Sadat Saeideh Zarabadi ,Taimazlarimian ,Mohsen Foruzanfar, July 14-16, 2012 Nishinomiya, Japan, "INVESTIGATING THE SUSTAINABLE CITY INDICATORS THROUGH PROMOTING PHYSICAL SECURITY IN THE MARGINS OF THE SILK ROAD "CASE STUDY: YAZD CITY, 2nd International Conference on Archi-Cultural Translations through the Silk Road, Physical Security, Urban Sustainability, Fuzzy AHP, Yazd City

زهرا سادات سعیده زرآباددی ، محمد علی خلیجی, ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ ، بوکان., "بررسی نقش و کارکردهای شهرهای میانی در توسعه اقتصاد منطقه ای (مطالعه موردی شهرستان بوکان)", همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری,

زهرا سادات سعیده زرآبادی، محمد علی خلیجی, 27 و 28 آذرماه 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز, "مکان یابی شهرک صنعتی بااستفاده ازمدل ANP براساس شاخص های توسعه پایدارنمونه موردی: ناحیه تبریز", کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری,

زهرا سادات سعیده زرآباددی ، زهرا برزگر بیوکی, 27 دی ماه 1393، تهران., " بررسی اثرات تغییر تراکم ساختمانی بر شبکه معابر مناطق 2 و 22 شهر تهران", کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران,

زهرا برزگر بیوکی، زهرا سادات سعیده زرآبادی, 21 اسفند ماه 1393، وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران ، تهران., "بررسی اثرات زیست محیطی تغییر تراکم ساختمانی بر شبکه معابر", اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار,

زهرا سادات سعیده زرآباددی ، محمد علی خلیجی, 7 خرداد ماه 1394، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز، تبریز., "عوامل مؤثر در مکان یابی شهرک صنعتی", همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری,

زهرا سادات سعیده زرآبادی ، حوریه باقری, 30 بهمن ماه 1393، تهران., "ارزیابی اثرات گردشگري ساحلی بر مناطق روستایی جزایر جنوب کشور با تکیه بر نظرسنجی از روستاییان نمونه موردي روستاي لافت در جزیره قشم", همایش ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار,

ساینا حشمتی، زهرا سادات سعیده زرآبادی, 5 آذرماه 1394، مرکز همایش های صدا وسیما، تهران, "ارزیابی شاخص های تأثیر گذار بر شکل گیری سکونتگاه های غیر رسمی شهر قدس", کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی,

ساینا حشمتی، زهرا سادات سعیده زرآبادی, 24 آذر ماه 1394 مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما، تهران., "برنامه ریزی و اولویت بندی اقدامات در اسکان غیر رسمی محمد آباد شهر قدس با بهره گیری از روش ارزیابی چند معیاره TOPSIS", کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری ، شهرسازی و محیط زیست پایدار,

زهرا سادات سعیده زرآبادی، مهدیه توفیقی،هدی مشایخی., 15و 16 اسفندماه ، تهران 1390., " بررسی نقش پیاده مداری در توسعه پایدارمحلات مقایسه محلات باغ فیض و شهرک نفت تهران ارائه مدل مفهومی از پیاده مداری"., همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر.,

زهرا سادات سعیده زرآبادی، رحمت احمد پور و محسن فروزانفر, 30و31 خرداد 1391، سازمان مدیریت بحران کشور، تهران., " آسیب پذیری ناشی از زلزله در بلند مرتبه ها (ارائه مدل مفهومی با رویکرد دفاع غیر نظامی)" ., دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران،,

زهرا سادات سعیده زرآبادی ، نجمه دشتکی, 30و31 خرداد 1391، سازمان مدیریت بحران کشور، تهران., "الگوی مدیریت بحران اجتماع- محور با تأکید بر ظرفیت¬سازی محلی"., دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران.,

زهرا سادات سعیده زرآبادی، رحمت احمد پور ، محسن فروزانفر., 31 اردیبهشت ماه 1391، دفتر مطالعات شهری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، صفحات 143-129., "ارزیابی اهداف چشم انداز تهران بر اساس پارادایم برنامه ریزی ساختاری-راهبردی"(مقاله برگزیده)., همایش ملی مدیریت شهری در افق چشم انداز 1404,

زهرا سادات سعیده زرآبادی، سارا امینی., 7و8 آذرماه 1389، پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي، تهران., "روش های کاربردی در آسیب شناسی منظر شهری", همايش ملي منظر شهري.,

زهرا سادات سعیده زرآبادی،نیکی توکلی., همایش ایده های نو در مدیریت شهری آذرماه 1387، تهران، صفحات 95-82., "شاخص‌شناسی توسعه پایدار شهری", دومین همایش ملی انتخاب برترین های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری.,

زهرا سادات سعیده زرآبادی،مریم ضیایی., 20 و 21 آذرماه 1387،مشهد ، ایران., " محله سرشور کارکردی نو در کالبدی فرسوده (الگوی هدایتگر اقتصادی شیوه ی نوین در برخورد با بافت فرسوده شهری) ", اولین همایش ملی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری,

زهرا سادات سعیده زرآبادی،نوشین کریمی, 9 و 10 مرداد ماه 1387،همدان، ایران., " شهر شب هماوایی آرامش و امنیت در بستری از نور و فعالیتهای شبانه" (برگزیده به عنوان مقاله برتر)., مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی شهر برتر طرح برتر.,

مقالات چاپ شده در نشریات

Taimaz Larimiana, Zahra Sadat Saeideh Zarabadi, Arash Sadeghi, 7 (2013) 25–36, Developing a Fuzzy AHP Model to Evaluate Environmental Sustainability the Perspective of Secured by Design Scheme-A case study, Sustainable Cities and Society, Secured by Design (SBD), scheme Environmental sustainability, Fuzzy analytic hierarchy process (FAHP), Region 17 of Tehran

Zahra Sadat Saeideh Zarabadi and Behnam Ghasemzadeh, 2015, 177-192 ,(14)7, Testing the Structural Model of Neighborhood Attachment and its Interrelation with Neighborhood Satisfaction and Social Participation: Three Case Studies on Mixed-use (Commercial and Residential), Traditional and Modern Urban Fabrics in Tabriz, Armanshahr Architecture & Urban Development (فصلنامه علمی – پزوهشی معماری و شهرسازی آرمانشهر), Neighborhood Attachment, Neighborhood Satisfaction, Social Participation, Urban Neighborhood, Multilevel Model, Confirmatory Factor Analysis

Zahra Sadat Saeideh Zarabadi , Nora Haeri, Vol. 3. No. 5. September, 2011, II Part, QANAT AS THE SUSTAINABLE SIGN IN DURING TIME, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH-IJAR, City Structure, Syntagmatic Relations, Urban Elements, Qanat System

Zahra Sadat Saeideh Zarabadi , Nora Haeri , Timaz larimian, 2011, (Volume 3.No.4. pp. 498-504.Indexed: Master Journal List (ISI-Thomson-Reuters, SENSE OF PLACE IN THE CONCEPT OF PERSIAN GARDEN, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH-IJAR, Persian Garden, Conceptual Pattern, Sense of Place

Hedieh Imani Alvecheh ,Zahra Sadat Saeideh Zarabadi, Hamideh Aghamehdi Saraf, 2013, Vol.3. No. 2. pp. 75-86, (Integrating Civil Defense Emergency Management of Cities (Case Study: District 10 of Tehran, (International Journal of Architecture and Urban Development (IJAUD, Civil defense, Earthquake, Preventive measures, CDEM pattern, Tehran

Zahra Sadat Saeideh Zarabadi , Hedieh Imani Alvecheh ,Hamideh Aghamehdi Saraf, 2013, Vol.3. No. 3. pp. 27-38, (Structural Analysis of the City Semiology (Case study: Yazd City, (International Journal of Architecture and Urban Development (IJAUD, Structural approach, Semiology, Syntagmatic Analysis, Paradigmatic Analysis,Yazd

حمید ماجدی، زهرا سادات سعیده زرآبادی, دوره سوم، شماره 3، پاییز 1389، صفحات 21-1., شهر نشاندار به مثابه شهر زمینه گرا, فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری, زمینه گرایی، شهر ، شهر نشان دار، زمینه.

زهرا سادات سعیده زرآبادی،, شماره 2، بهار و تابستان 1390،صفحات 42-35., تحلیل ساختارگرا در نشانه شناسی کالبدشهر, نشریه علمی- پژوهشی انجمن معماری وشهرسازی ایران،دانشگاه علم و صنعت ایران،, رویکرد ساختارگرا، نشانه شناسی، سازه های همنشین، الگوهای جانشین، شهر

محمد علی خلیجی، زهرا سادات سعیده زر آبادی, سال پنجم، شماره19، پاییز 1394، صفحات 101-114., تحلیلی بر مکان یابی شهرک های صنعتی در شهرستان تبریز با بهره گیری از مدل های تصمیم گیری چند معیارانه, فصلنامه علمی – پزوهشی برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, صنعت، توسعه پایدار، مدل تاپسیس، مدل الکترا، نرم افزار GIS ، تبریز.

حمید ماجدی، زهرا سادات سعیده زرآبادی, سال سوم ، بهار و تابستان 1389، صفحات 56-49., جستاری در نشانه شناسی شهری, نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی آرمانشهر, نشانه ، رمزگان، شهر، روش رمزگشایی، نشانه شناسی شهری.

سمانه تکلو ، فرح حبیب، زهرا سادات سعیده زرآبادی, سال هفتم، شماره 26، پاییز 1394، صفحات 1-22., مکان گزینی فضاهای همگانی امن در محلات شهری با رویکرد چیدمان فضا ( نمونه موردی : محله وردآورد تهران ), فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای ., امنیت، فضای همگانی، فرایند تحلیل شبکه ای، روش چیدمان فضا.

اسماعیل شیعه، زهراسادات سعیده زرآبادی ، ملیسا یزدان پناه, سال پنجم، شماره17، تابستان 1392، صفحات 1-20, بررسی و تبیین مفهوم محله سالم در محلات سنتی ایران (مطالعه موردی: محله امام زاده یحیی تهران), فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای ., سلامت، اجتماع محلي سالم، محله امام زاده يحيي، كيفيت محيط

زهرا سادات سعیده زرآباددی ، ناهیده مردوخی, سال چهارم، شماره دوازدهم، زمستان 1391، صفحات 61-73., تحلیل عوامل تآثیر گذار بر توسعه گردشگری پایدار شهرستان سروآباد با استفاده از مدل فازی TOPSIS, نشریه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گردشگری، توسعه پایدار، سروآباد، گردشگری پایدار ،TOPSIS.

زهرا سادات سعیده زرآبادی، فاطمه سلیمی فر, سال چهارم، شماره سوم، تابستان 1393 ، صفحات 95-110., بررسی توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی شهرستان کنگاور با بهره گیری از روش ANP (نمونه موردی: محلات پاشاخانی و باغ جمیله خرمنجا), فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)، موسسه آموزش عالی قشم, حاشیه نشین، مهاجرت، سکونتگاه غیررسمی، ساماندهی، توانمندسازی.

زهرا سادات سعیده زرآبادی ، ناصر نجاتی علاف و هما جلیلی صفریان, سال هشتم ، شماره 15، پاییز و زمستان 1394، 301- 311., سنجش و تحلیل شاخص های کیفیت زندگی شهری با استفاده از تکنیک TOPSIS در شهر مشهد, نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی آرمان شهر, کیفیت زندگی شهری، روش سنجش عینی، TOPSIS ، شهر مشهد.

زهرا سادات سعیده زرآبادی ، مهدیه توفیقی محمدی, سال ششم، شماره چهارم ، شماره 14 پیاپی 24، پاییز 1393، صفحات 159- 175., بررسی تحولات ساختار اشتغال با بهره گیری از تکنیک ها ی تحلیل اقتصادی( مورد پژوهی : استان سیستان و بلوچستان), فصلنامه علمی- پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی, اقتصاد پایه ،تغيير سهم، تركيب و تسهيم، ضر يب مكاني، شاخص تغيير ساختاري

زهرا سادات سعیده زرآبادی،گلنار فرزام, سال پنجم، شماره چهاردهم، تابستان 1392، صفحات 89-103 ., ارزیابی نقش شهرهای میانی شمال استان فارس در تعادل منطقه ای با استفاده از روش تحلیل شبکه, فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت شهری، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی., شهر مياني، منطقه، توسعه، تحليل شبکه

زهرا سادات سعیده زرآبادی، بهار عبداله, سال پنجم، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحات 37-48., ارزیابی نقش توان های گردشگری در توسعه صنعت توریسم منطقه آزاد چابهار با بهره گیری از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای (ANP), نشريه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران، دانشگاه علم و صنعت ایران, توسعه گردشگری، منطقه آزاد چابهار، روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP).

زهرا سادات سعیده زرآبادی، سوده سادات طباطبایی, دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحات 445-466., ساماندهی سکونتگاه های روستایی شهرستان دماوند براساس شاخص های شبکه منطقه ای (با بهره گیری از تکنیک TOPSIS), فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های روستایی، قطب علمی برنامه ریزی روستایی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران., توسعة منطقه اي، دماوند، سكونتگاه هاي روستايي، مدلTOPSIS

کتب

موضوعات تدریس تخصصی

درس­های تدریس شده در مقاطع مختلف تحصیلی:

 •  دکتری تخصصی شهرسازی
 1.     روش های کمی و کیفی در شهرسازی
 2.     موضوع آزاد درچارچوب رساله ( ویژه 3)
 3.     روش تحقیق در تدوین رساله  و مقاله علمی
 4.     آرمانشهرها و معماری
 •         کارشناسی ارشد طراحی شهری:
 1.    روش های طراحی شهری 1
 2.    روش های طراحی شهری 2
 3.    کارگاه  طراحی شهری
 •      کارشناسی ارشد برنامه­ ریزی شهری:
 1.   کارگاه برنامه ریزی شهری
 2.  روش­های برنامه ­ریزی شهری
 3.   برنامه ­ریزی استراتژیک
 •      کارشناسی ارشد برنامه­ ریزی منطقه ای:
 1.    روش­های برنامه ریزی منطقه ای

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

- ساینا حشمتی, بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اسکان های غیر رسمی بر محدوده غرب کلانشهر تهران,

- مهرنوش خامسیان, 1392/10/07, طراحی و ساماندهی حاشیه رودخانه با رویکرد ارتقاء گردشگری (نمونه موردی: رودخانه تجن ساری),

- سوده سادات طباطبایی, 1391/11/29, ساماندهی و توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در شهرستان دماوند با تاکید بر سکونتگاههای روستایی,

- بهرام عامل هلالی, 1393/04/09, الزامات برنامه ریزی جهت دستیابی به منطقه کلان شهر دانش بنیان (نمونه موردی: منطقه آزاد قشم),

- نغمه بساطی, 1392/11/21, ارزیابی اثرات فعالیت های سازمانی زیباسازی در ارتقاء هویت شهر تهران مقایسه موردی منطقه 22 و 20 شهرداری تهران,

- مهدیه وجدانی طباطبائی, ارزیابی علل و پیامدهای کالبدی- فضایی مهاجرت های روستا- شهری نمونه موردی: روستاهای تجر اکبر و جهاگل,

- محمد علی خلیجی, 1392/11/14, مکانیابی شهرک های صنعتی با بهره گیری از GIS و AHP (مطالعه موردی شهرستان تبریز),

- سیده ثریا جعفری, 1392/11/14, طراحی شهری سبز مبتنی کریدورهای اکولوژیک (محور رودخانه ای در محمودآباد),

- ترکان پاکروح, 1393/04/23, بازطراحی حوزه فرهنگی- هنری پارک لاله با رویکرد گردشگری شهری,

- سیما صادقیان, 1392/06/31, طراحی فضای همگانی در راستای ارتقاء حس مکان (نمونه موردی بافت ابیانه),

- نازنین باوفای حقیقی, 1392/10/09, راهکارهای طراحی شهری اقلیمی در کاهش آلودگی هوا (نمونه موردی: منطقه 7 شهر تهران),

- سعیده قادری, 1392/06/31, ساماندهی محور شهری با رویکرد گردشگری (نمونه موردی: خیابان قدیم قرآن شیراز حد فاصل چهارراه حافظیه تا ورودی دروازه اصفهان),

- عبداله حبیبی, 1392/06/20, طراحی عرصه همگانی با رویکرد تعاملات اجتماعی (نمونه موردی محله دارآباد تهران),

- محمد تقی نقدی پور, 1392/11/15, نقش پارکهای ملی در توسعه پایدار منطقه ای (نمونه موردی: پارک ملی گلستان- شهرستان گالیکش),

- معصومه جهان بین, 1392/11/29, تعیین درجه توسعه یافتگی مناطق مبتنی بر شاخص های اقتصادی (با بهره گیری از روشهای تاکسونومی عددی، تحلیل عاملی و منطق فازی) (مطالعه موردی: شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری),

- سید مرتضی حسین پوردارچینی, 1392/06/31, بررسی و تعیین قابلیت اراضی گردشگری منطقه با رویکرد توسعه پایدار (نمونه موردی: منطقه شمال شرق شهر مشهد),

- گلنار فرزام, 1392/03/21, ارزیابی عملکرد منطقه ای شهرهای میانی با استفاده از روش تحلیل شبکه مورد مطالعه: شهرستان آباده فارس,

- رحیمه شیروان, 1391/08/28, نقش شهرهای کوچک در تعادل بخشی کالبدی- فضایی مناطق (نمونه موردی شهرهای کوچک استان فارس),

- ناهیده مردوخی, 1391/06/20, تدوین برنامه های گردشگری شهرستان سروآباد با رویکرد توسعه پایدار,

- بهار عبداله, 1391/11/23, ارزیابی نقش توانهای گردشگری در توسعه منطقه آزاد چابهار,

- فاطمه سلیمی فر, 1392/11/29, بررسی سازمان فضایی- کالبدی سکونتگاههای غیر رسمی شهرستان کنگاور و راهکارهای توانمندسازی آن (نمونه موردی: محله های پاشاخانی و باغ جمیله شهرستان کنگاور),

- هدی مشایخی, 1392/06/27, الگوی توسعه مجدد اراضی با تاکید بر توانهای محیطی (نمونه موردی محله باغ فیض منطقه 5 تهران),

- مریم باقری قلعه جوقی, 1392/06/27, ساماندهی محور منتهی به مجموعه کوهسنگی با تاکید بر عملکردهای تفریحی و فرهنگی,

- مهدیه توفیقی محمدی, 1391/11/23, ارزیابی بافتهای فرسوده واجد ارزش تاریخی با استفاده از شاخصهای کالبدی محله پایدار (نمونه موردی ناحیه 6 منطقه 12 تهران),

- احمد افسری, 1392/06/27, امکان سنجی برنامه ریزی کاربری زمین (نمونه موردی: شهر فیض آباد- خراسان رضوی),

- هدی سادات کاظمی, 1392/06/31, بررسی تغییر ارزش زمین در پهنه های مسکونی با رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD),

- تارا توحیدی کلورزی, 1391/03/02, ارزیابی شهر رشت با استفاده از شاخص های توسعه پایدار,

- مینا خندان, 1391/06/20, بررسی برنامه ریزی کاربری اراضی در پهنه های مسکونی بافتهای فرسوده شهری (نمونه موردی محله قیطریه منطقه 1 شهرداری تهران),

- حسنیه حسینی آرام, 1391/06/20, ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد توانمند سازی اقتصادی- اجتماعی ( نمونه موردی محله درب دوم منطقه 3 تهران),

- عاطفه مرادی, 1390/03/30, ساماندهی کالبدی – فضایی پهنه های گردشگری (نمونه موردی پهنه های بینالود),

- فایزه استاد محمد علی, 1390/11/24, نقش فضای شهری پیاده مدار در ارتقاء تعاملات اجتماعی- نمونه موردی خیابان شهرداری حد فاصل میدان قدس تا میدان تجریش,

- آزیتا زندی, 1390/08/23, مکان یابی ساختمان های بلند مرتبه در شهر قزوین,

- مهدی توکلی, 1390/11/30, طراحی محور تجاری-فرهنگی با تاکید بر پیاده مداری (نمونه موردی: حد فاصل مجتمع تجاری میلاد نور و گلستان),

- ملیحه زندی, 1390/06/27, برنامه ریزی سامانه پیاده مدار با رویکرد شهروند گرایی در منطقه 3 تهران,

- هدیه ایمانی آلوچه, 1390/10/30, مکانیابی مراکز امدادرسانی در شرایط وقوع زلزله-منطقه 10 تهران,

- سیده پریسا سروریان (طراحی شهری), 1390/04/06, طراحی عرصه های همگانی بافت فرسوده محله فروزان در بیرجند با تاکید بر شیوه های مشارکت مردمی,

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

 1. مدیر گروه رشته شهرسازی دانشکده هنر ومعماری واحد علوم و تحقیقات تهران ( از سال 1392 تا 1396).
 2. عضو کمیسیون تخصصی گروه هنر و معماری هیأت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی ( از سال 1393 به مدت 2 سال).
 3. عضو شورای آموزشی دانشکده هنر و معماری.
 4. عضو هیأت علمی کمیته انضباطی بدوی دانشکده هنر و معماری.
 5.  همکاری با سازمان فنی و مهندسی شهرداری تهران  .
 • افتخارات تحصیلی ( تقدیر نامه ها):
 1.  رتبه اول در دوره دکتری تخصصی شهرسازی با معدل کل 18/84.
 2.  رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد شهرسازی – طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران  (تقدیرنامه دانشجوی ممتاز).

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

زمینه های تدریس

درس­های تدریس شده در مقاطع مختلف تحصیلی:

 •  دکتری تخصصی شهرسازی و معماری
 1.     روش های کمی و کیفی در شهرسازی
 2.     موضوع آزاد درچارچوب رساله ( ویژه 3)
 3.     روش تحقیق در تدوین رساله  و مقاله علمی
 4.     آرمانشهرها و معماری
 •         کارشناسی ارشد طراحی شهری:
 1.    روش های طراحی شهری 1
 2.    روش های طراحی شهری 2
 3.    کارگاه  طراحی شهری
 •      کارشناسی ارشد برنامه­ ریزی شهری:
 1.   کارگاه برنامه ریزی شهری
 2.  روش­های برنامه ­ریزی شهری
 3.   برنامه ­ریزی استراتژیک
 •      کارشناسی ارشد برنامه­ ریزی منطقه ای:
 1.    روش­های برنامه ریزی منطقه ای
زهراسادات سعیده زرابادی

زهراسادات سعیده زرابادی

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : دانشیار

^