دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : زهراسادات سعیده   زرابادی

پست الکترونیکی : z.zarabadi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد پیوسته معماری ، کارشناسی ارشد ناپیوسته ( طراحی شهری)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شهرسازی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

مدیر گروه رشته شهرسازی (کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی) ، دانشکده هنر ومعماری ، واحد علوم و تحقیقات تهران ( از سال 1392 تا 1396).

عضو کمیسیون تخصصی گروه هنر ومعماری هیأت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی ( از سال 1393 به مدت 2 سال).عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عمران، معماری و هنر

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیرگروه رشته شهرسازی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/07/11

زهراسادات سعیده زرابادی

زهراسادات سعیده زرابادی

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : دانشیار

^